پارسا خائف

متن آهنگ سرخی سیب پارسا خائف

متن آهنگ سرخی سیب پارسا خائف بوی مسیحای بهار رسیده بر جان جهان خستگی دشت و دمن گرفته اینک ضربان مژده به گل ده بگو که بهار آمده است دوباره خورشید ز شام سیه سر زده است شانه به گیسوی زمین زده دستان خدا فصل شروع عاشقی سوی خود خوانده مرا رفته ز تن خستگی و […]