سپند سلیمی

متن آهنگ مه رو سپند سلیمی

متن آهنگ مه رو سپند سلیمی تو بنیان عشق به دل بنهادی کجا دیدی چون خودم فرهادی چنان مجنونم که دیگر لیلی به دوری از من ندارد میلی لب به سخن وا کن خوش سخن ای یارا زمزمه کن با این نغمه دلها را همدم دل باشو درد دل ما را درمانش کن حکم دلا برگرد […]